Regulamin

 

Powstaje nowy portal społecznościowy, w którym będą tylko pozytywne wpisy
Zapraszam Cię do wypróbowania tej innowacji na smartfonie i komputerze
Jeśli masz coś pozytywnego do powiedzenia zapraszamy
ZADANIE:
W portalu społecznościowym http://www.mamdobrydzien.pl należy zarejestrować się poprzez facebooka, możesz zmienić login, (tylko nie używaj polskich znaków), bo system nie przyjmie.
Następnie dodaj swój "pozytywny wpis" wchodząc w opcję "Twoje dobre wpisy" i dalej guziczek "+Dodaj nowy dobry wpis". Wpisz Tytuł, opis i wstaw zdjęcie oraz dodaj tagi. Następnie udostępnij jesli chcesz ten wpis na fb poprzez opcję pod wpisem
WERYFIKACJA:
Login należy podać w celu weryfikacji dobrze wykonanego zadania.
Miłej zabawy

Portal społecznościowy MAM DOBRY DZIEŃ, tylko pozytywne wpisy

 

Zapraszam Cię do wypróbowania tej innowacji na swoim smartfonie i w komputerze.

Jeśli masz coś pozytywnego do powiedzenia Zapraszamy

 

INSTRUKCJA:

 

INDYWIDUALNIE

W portalu społecznościowym http://www.mamdobrydzien.pl/rejestracja należy zarejestrować się standardowo lub poprzez facebooka, możesz zmienić login, (nie używaj polskich znaków).

 

Następnie dodaj swój "pozytywny wpis" wchodząc w opcję "Twoje dobre wpisy" i dalej guziczek "+Dodaj nowy dobry wpis". Wpisz Tytuł, opis i wstaw zdjęcie oraz dodaj tagi. Następnie udostępnij jesli chcesz ten wpis na fb poprzez opcję pod wpisem

 

KOMERCYJNIE (więcej opcji):
Lepsza sktueczność strony - jak poprawić wskaźnik konwersji.

Możesz wykorzystać wysoki PageRank portalu celem poprawienia wskaźnika konwersji, tym samym skuteczności swojej strony, zamieszczając pozytywne wpisy w opcji VIP, czyli takie, które będą interaktywnym linkiem do wyznaczonej strony www + zdjęcia reklamy. Jeśli jesteś zainteresowany utworzeniem konta VIP w portalu społecznościowym http://www.mamdobrydzien.pl/rejestracja należy zarejestrować się standardowo lub poprzez facebooka, możesz zmienić login, (nie używaj polskich znaków).

 

Następnie dodaj swój "pozytywny wpis" wchodząc w opcję "Twoje dobre wpisy" i dalej guziczek "+Dodaj nowy dobry wpis". Wpisz Tytuł, opis i wstaw zdjęcie oraz dodaj tagi. Następnie udostępnij jesli chcesz ten wpis na fb poprzez opcję pod wpisem

WERYFIKACJA:

Zmoderowany wpis zostaje zamieszczony w portalu.

Miłej zabawy

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.
1. Użytkownik MDD zobowiązany jest do zachowywania zasad netykiety - zespołu norm regulujących ogólne zasady przyzwoitości oraz relacji pomiędzy użytkownikami Internetu.
2. Użytkownicy Blogu nie mogą zamieszczać w nim informacji, które:
- naruszają prawo,
- propagują totalitarne metody i praktyki działania faszyzmu,
nazizmu, komunizmu i feminizmu

- propagują nienawiść na tle rasowym, etnicznym, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości płciowej, narodowościowym, z powodu braku wyznania lub religijnym

- propagują agresję lub przemoc,
- naruszają godność lub dobra osobiste osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów, którym w oparciu o przepisy szczegółowe one przysługują,
- zawierają treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, a w szczególności obraźliwe lub wulgarne, (bezpośrednio lub w domyśle),
- stanowią ofertę handlową, będących działaniami sprzedażowymi lub/i wspierających te działania w odniesieniu do poszczególnych marek lub/i produktów,
- tematycznie nie są związane z Blogiem,
- zawierają nieprawdziwe informacje na temat działalności www.mamdobrydzien.pl
- mogą sprawić, że inni użytkownicy uznają że www.mamdobrydzien.pl popiera bądź wyraża sprzeciw lub poparcie wobec określonych osób, podmiotów lub/i inicjatyw.
3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy. Zastrzegamy sobie także prawo wyłączenia możliwości korzystania z Blogu przez danego Użytkownika, jeśli naruszy wyżej wymienione zasady.
4. Blog jest prowadzony przez www.mamdobrydzien.pl
***
We ask to observe the following rules:
1. Every User is obliged to follow the rules of netiquette - the set of rules governing the general principles of decency and relationships between Internet users.
2. Blog Users can not post the information that is:
- Infringing,
- Promoting totalitarian methods and the practices of nazism, fascism and communism,
- Propagating hatred based on ethnicity, race, gender, sexuality, and religious views or due to lack of faith
- Promoting violence,
- Violating dignity or personal interests of individuals, legal persons or other entities, which on the basis of specific provisions they are entitled to,
- Containing expressions contrary to morality, and in particular that are offensive or vulgar (directly or by implication)
- Constituting a trade offer, that is sales operations and / or supporting these activities in relation to particular brands or / and products,
- Thematically unrelated to the post,
- Including the hoax informations about our activities,
- Which could make other users to that that www.mamdobrydzien.pl supports expressed opposition or support for certain persons, entities and / or initiatives."
3. In case of non-compliance with these rules, we reserve the right to delete comments. We also reserve the right to exclude the possibility of using the User Blog if you violate these principles.
4. Blog is run by the project www.mamdobrydzien.pl